Contrast
Font
c96ccc804a3159f889e1a8202d3e2523.jpg

12. การใช้สาธารณสมบัติ/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1086

25/03/2564

12.1 กรมที่ดิน  

          12.1.1 สมาร์ทแลนด์ แอปลิเคชัน

12.2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

          12.2.1 คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 27 ฉบับ

12.3 กรมป่าไม้

          12.3.1 ข้อมูลสารสนเทศกรมป่าไม้ : คู่มือการใช้งาน

          12.3.2 แอปพลิเคชัน  Forest4Thai (ระบบ Android)

          12.3.3 แอปพลิเคชัน  Forest4Thai (ระบบ iOS)

12.4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          12.4.1 ระบบฐานข้อมูลกลาง มาตรฐานทรัพยากรข้อมูลทางทะเลและชายฝั่ง

12.5 กรมทรัพยากรน้ำ

          12.5.1 ฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ

12.6 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

          12.6.1 บริการประชาชน/คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาล

          12.6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

          12.6.3 คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล 

12.7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

          12.7.1 คู่มือสำหรับประชาชน  

12.8 กรมควบคุมมลพิษ

          12.8.1 กฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ

12.9 กรมปศุสัตว์

          12.9.1 ระบบเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านปศุสัตว์ภาคประชาชน 

12.10 กรมประมง

          12.10.1 มาตรฐานด้านการประมง

12.11 กรมพัฒนาที่ดิน

          12.11.1 ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง กรมพัฒนาที่ดิน (LDD On Farm)

12.12. กรมการขนส่งทางบก

          12.12.1 แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (ระบบ Android)

          12.12.1 แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (ระบบ iOS)

12.13 กรมเจ้าท่า

          12.13.1 แอปพลิเคชัน iMIS ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งทางน้ำ

          12.13.2 การขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำ ดูดทราย

          12.13.3 การขออนุญาตปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ

          12.13.4 การขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

          12.13.5 การขออนุญาตใช้แพโดยสาร

12.14 กรมทางหลวง

          12.14.1 คู่มือสำหรับประชาชน  

          12.14.2 การจัดการความรู้ กรมทางหลวง  

12.15 กรมทางหลวงชนบท

          12.15.1 คู่มือสำหรับประชาชน  

Related