Contrast
Font
e9c37930b2918fedeccacb50656398ab.jpg

13. การสาธารณสุข และบริการด้านสุขภาพ/สวัสดิการสังคม

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1071

25/03/2564

13.1 กระทรวงสาธารณสุข

           13.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

           13.1.2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

           13.1.3 คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงาน ด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข

           13.1.4 แอปพลิเคชัน GREEN BOOK DMSC กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

13.2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

           13.2.1 กฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

           13.2.2 คู่มือมาตรฐานเกี่ยวกับงานในภารกิจ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

           13.2.3 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)      

13.3 กระทรวงแรงงาน

          13.3.1 e-labour บริการประชาชน

          13.3.2 e-Service กระทรวงแรงงาน

13.4 สำนักงานประกันสังคม

          13.4.1 คู่มือสำหรับประชาชน สำนักงานประกันสังคม 

          13.4.2 Info graphic 36 กระบวนงาน สำนักงานประกันสังคม

  

Related