Contrast
Font
d6dc3dfde3d83c7f0569f971e67d4d52.jpg

17. ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1579

25/03/2564

17.1 สำนักงาน ป.ป.ช.

          17.1.1  แจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริต

          17.1.2  คำแนะนำการรับเรื่องร้องเรียน

          17.1.3 ยื่นเอกสารร้องเรียนออนไลน์

          17.1.4 ลงทะเบียนร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

          17.1.5 ติดตามระบบเรื่องร้องเรียน Online

          17.1.6 คู่มือ การแจ้งข้อมูลเบาะแส หรือพยานหลักฐานสำหรับการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

17.2 สำนักงาน ป.ป.ท.

          17.2.1 คู่มือสำหรับประชาชน (กระบวนงานรับเรื่องร้องเรียน /กล่าวหาของสำนักงาน ป.ป.ท.)

          17.2.2 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท.

          17.2.3 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการคุ้มครองพยานเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

17.3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

          17.3.1 สถิติเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

          17.3.2 สถิติเรื่องร้องเรียนที่ สตง. ได้รับ (ย้อนหลัง 10 ปี) พ.ศ. 2553-2562

          17.3.3 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต        

17.4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.)

          17.4.1 แอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด”

          17.4.2 แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง

          17.4.3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

17.5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.)

          17.5.1 ช่องทางการร้องเรียน

          17.5.2 ระบบรับเรื่องร้องเรียน         

17.6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (สกม.)

          17.6.1 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการร้องเรียน

17.7. สำนักนายกรัฐมนตรี

17.8 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

17.9 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

17.10 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

17.11 กระทรวงการต่างประเทศ

 

17.12 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

17.13 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

17.14 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17.15 กระทรวงคมนาคม

17.16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

17.17 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

17.18 กระทรวงพลังงาน

17.19 กระทรวงพาณิชย์

17.20 กระทรวงมหาดไทย

17.21 กระทรวงยุติธรรม

17.22 กระทรวงแรงงาน

17.23 กระทรวงวัฒนธรรม

17.24 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

17.25 กระทรวงศึกษาธิการ

17.26 กระทรวงสาธารณสุข

17.27 กระทรวงอุตสาหกรรม

Related