Contrast
Font
banner_default_3.jpg

เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 270

13/02/2567

หลักการของร่างประกาศ

                  แก้ไขปรับปรุงประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขยายความหมายของคำว่า “เจ้าพนักงานของรัฐที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการดังกล่าว” มีความหมายที่กว้างยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของร่างประกาศ

                  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเพิ่มความเป็นวรรคสองของข้อ ๔ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจในการอนุมัติ อนุญาต การให้สัมปทาน และลงนามในสัญญาต่าง ๆ รวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด มีความหมายครอบคลุมรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐ   ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการดังกล่าว ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การรักษาการในตำแหน่ง

(๒) การักษาราชการแทน

(๓) การทำการแทน

(๔) หรือคำในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์2567 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2667 โดยแสกนคิวอาร์โค้ดนี้