Contrast
Font

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการยุติธรรม ตำแหน่งวิชาการ