Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ต่างไปจากสาขาตำแหน่งเดิมฯ พ.ศ. 2562

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 619

23/04/2563