Contrast
Font
main_old_8663_n20130923_8663.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชนรวมพลังต่อต้านการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 152

23/09/2556


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชนรวมพลังต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชนรวมพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นในการเสนอแนวทางร่วมกันในด้าน การป้องกันการทุจริตจากกลุ่มผู้นำเด็กและเยาวชน และนำข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดเห็นที่ได้รับ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย ใช้กลไกทางการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกล่าวโอวาท และศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไก ทางการศึกษา บรรยายในหัวข้อ \\\" แนวทางและนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดย

Related