Contrast
Font
main_old_8139_n20130319_8139.jpg

การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 202

19/03/2556


การเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 จำนวน 16 ราย 17 ตำแหน่ง ให้สาธารณชนทราบ ณ ห้องแสดงบัญชีฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (อาคารสนามบินน้ำ) ถนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14- 28 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

Related