Contrast
Font
banner_default_2.jpg

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 187

01/04/2556

เมื่อวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องนนทบุรี 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

Related