Contrast
Font
banner_default_1.jpg

(สำหรับหน่วยงานของรัฐ) ตัวอย่างข้อกำหนดเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดไว้ในขอบเขตงานหรือประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 119

23/04/2556

Related