Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ร่ำรวยผิดปกติ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 175

10/09/2556

Related