Contrast
Font
main_old_8171_n20130329_8171.jpg

ป.ป.ช. สร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อจัดเสวนาฯ ร่วมต้านคนโกง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 225

29/03/2556


ป.ป.ช. สร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อ จัดเสวนาฯ ร่วมต้านคนโกง

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินการด้านสื่อสร้างสังคมโปร่งใส จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสื่อต่างๆ กับสำนักงาน ป.ป.ช. สร้างให้สื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ชุมชน โดยการดำเนินกิจกรรมจะมีการสนทนาปัญหา การทุจริตร่วมกับ รศ.ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ ในหัวข้อ \\\"แนวคิดและประสบการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ที่น่าสนใจคือการเสวนาเรื่อง \\\"บทบาทสื่อกับการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ” ซึ่งผู้ร่วมเสวนาล้วนเป็นที่รู้จักในวงการสื่อสารมวลชน อาทิ คุณอำนาจ สอนอิ่มสาตร์ (ดุ่ย ณ บางน้อย) นักจัดรายการวิทยุ คุณโสภณ องค์การณ์ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส คุณอมรรัตน์ ม

Related