Contrast
Font
main_old_8169_n20130328_8169.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อต้านการทุจริตสู่เยาวชน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 185

28/03/2556


เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาจัดการโครงการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาว่าด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน ประกอบด้วยอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีเปิดการประชุมโดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และมีเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดว่า \\\"การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่สำนักงาน ป.ป.ช.กับกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ประกอบกับได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา เพื่อร่วมเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาด้านก

Related