Contrast
Font
main_old_8221_n20130425_8221.jpg

ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม ฉบับพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 158

25/04/2556


ศ. (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม ฉบับพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักงาน ป.ป.ช.


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายภาส ภาสสัทธา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขอลิขสิทธิ์หนังสือนิทานคุณธรรม จาก ศาสตราจารย์ ดร.เขียน ธีระวิทย์ ผู้แปลและเรียบเรียง นำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 10,000 เล่ม เนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. เล็งเห็นถึงคุณค่าของหนังสือนิทานคุณธรรมดังกล่าว ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนังสือที่เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่ก็อ่านดี มีภาพประกอบการ์ตูนสีสันสดใส โดยนิทานต่างๆ แปลมาจากภาษาจีน ซึ่งผู้เรียบเรียงได้แบ่งหมวดหมู่คุณธรรมไว้ 9 หมวด เช่น ความเพียร, กิริยามารยาท, ความซื่อสัตย์และเล่ห์เหลี่ยม และความโลภ ความพอเพียง เป็นต้น ซึ่งมีเรื่องราวที่เป็นคติสอนใจ อ่านสนุก จำนวน 60 เรื่อง โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้นำหนังสือดังกล่าวไปใช้เผยแพร่ในภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเยาวชน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.

Related