Contrast
Font
main_old_8136_n20130319_8136.jpg

ป.ป.ช.จัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 125

19/03/2556


ป.ป.ช.จัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. สำนักงานป.ป.ช.จะจัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยเชิญนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง \\\"กองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป จากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา วิทยากรจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน วิทยากรจากสถาบันอุดมศึกษา และมีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
การสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านสังคม ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันการทุจริตและกองทุนป้องกันการทุจริต เพื่อศึกษาข้อมูล รูปแบบ โครงสร้าง กลไกการบริหารจัดการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันการทุจริตและกองทุนป้องกันการทุจริตที่เหมาะ

Related