Contrast
Font
main_old_8186_n20130404173429_21042.jpg

กรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวผลการประชุม

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 121

04/04/2556กรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวผลการประชุม

ในวันที่ 4 เมษายน 2556 นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. นายใจเด็ด พรไชยา กรรมการ ป.ป.ช. และนายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ณ ห้องแถลงข่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 และกรณีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ในรายการเงินให้กู้ยืมในบริษัท แอ็ด อินเด็กซ์ จำกัด โดยให้กู้เงินรวม 30 ล้านบาท

2. ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2556 เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Related