Contrast
Font
main_old_8087_n20130220_8087.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 218

20/02/2556


สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด


สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดที่ได้จัดตั้งขึ้น ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)

Related