Contrast
Font
main_old_8106_n20130301_8106.jpg

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวเข้ารับการอบรม หลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 128

01/03/2556


ภาพบรรยากาศการรายงานตัวเข้ารับการอบรม หลักสูตร \\\"นักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ เปิดรับรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร \\\"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และเป็นต้นแบบที่ดี ตลอดจนรวมพลังเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างสัมฤทธิผล ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรระยะยาวจำนวน 247 ชั่วโมง และการศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งวิทยากรในแต่ละรายวิชาล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม นยปส. รุ่นที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ท่าน

Related