Contrast
Font
main_old_8207_n20130424_8207.jpg

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการ สรรหากรรมการ ป.ป.จ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ณ กระทรวงมหาดไทย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 189

25/04/2556


คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการ ป.ป.จ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ณ กระทรวงมหาดไทย

ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนายประสาท พงษ์ศิวาภัย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ นายปรีชา เลิศกมลมาศ พล.ต.อ. สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ในระยะแรกทั้ง 32 จังหวัด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษาสรรหากรรมการ ป.ป.จ. หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ

Related