Contrast
Font
banner_default_1.jpg

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการ "ค่ายเยาวชนโคราชโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชัน"

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 229

06/02/2556


ในวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ \\\"ค่ายเยาวชนโคราชโปร่งใส ต้านภัยคอร์รัปชัน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า \\\"การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ (การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน การเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ และรังเกียจการทุจริต) แก่เยาวชน และส่งเสริมให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และป้องกันภัยจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีการรวมกลุ่มและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดจิตอาสาอยากเข้าทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนให้พร้อมรับมือกับกระแสบริโภคนิยมที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการเพาะเมล็ดพันธ์แห่งความดีให้

ที่มา/แหล่งข่าว :สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา

Related