Contrast
Font
banner_default_1.jpg

รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าพบหารือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๓/๗ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ในเรื่อง การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและวิธีกำหนดราคากลางให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 123

30/01/2556

Related