Contrast
Font
main_old_8120_n20130311_8120.jpg

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤติหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 115

11/03/2556


ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพ :
วิกฤติหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ในงานประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพ : วิกฤติหรือโอกาสในการพัฒนาสังคมไทย ครั้งที่ 2 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยคณะวิจัยในโครงการวิจัยจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมในวิชาชีพ และผลกระทบกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อสังคม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ห้องบงกชรัตน์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

Related