Contrast
Font
main_old_8103_n20130227_8103.jpg

การสัมมนาโครงการข้าราชการไทยหัวใจซื่อสัตย์

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 202

27/02/2556


สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ป.ป.ช. ได้จัดการสัมมนาโครงการข้าราชการไทยหัวใจซื่อสัตย์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ผ่านการอบรมโครงการข้าราชการไทยหัวใจซื่อสัตย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555 และผู้สังเกตการณ์ จำนวนทั้งสิ้น 75 คน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับแกนนำให้เป็นแนวร่วมในการเสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริตในระบบราชการ
ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ \\\"ข้าราชการกับการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานและการดำรงตนในฐานะของข้าราชการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ท่านกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ ใ

Related