Contrast
Font
main_old_8127_n20130313_8127.jpg

ป.ป.ช. จัดสัมมนากระตุ้นเตือนให้รัฐวิสาหกิจยึดแนวทางของมาตรการป้องกันการทุจริต เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตเชิงนโยบาย

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 195

13/03/2556


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดสัมมนากระตุ้นเตือนให้รัฐวิสาหกิจยึดแนวทางของมาตรการป้องกันการทุจริต
เพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตเชิงนโยบาย

เนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีข้าราชการระดับสูงหลายคนดำรงตำแหน่งกรรมการ ในรัฐวิสาหกิจเกินกว่า 3 แห่ง ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่ห้ามไม่ให้ข้าราชการระดับสูงเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจเกิน 3 แห่ง และขัดต่อพระราชบัญญัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสากิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งในหน้าที่ประจำและหน้าที่กรรมการของรัฐวิสาหกิจลดลง รวมทั้ง อาจมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการต้นสังกัดกับหน้าที่กรรมการในรัฐวิสาหกิจ และรัฐวิสาหกิจบางแห่งกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการเดินทางไปราชการต่างประเทศของกรรมการและผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดให้นำผู้ติดตามหรือคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจร่วมเดินทางไป และส

Related