Contrast
Font
banner_default_1.jpg

เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท.

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 3848

20/03/2560
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามหนังสือที่ ปช 0004/ว0079 ลว 2 พ.ย. 61
ดาวน์โหลด 1.ตัวอย่างการประเมินตนเอง (SAR) และ 2.ตัวอย่างแผนฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ประกาศผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564
ประจำปี 2562 (วันที่ 29 มกราคม 2562) (new)

ประกาศผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564
เพิ่มเติม (วันที่ 2 ตุลาคม 2561)

ประกาศผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564

เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)
ตัวอย่างโครงการ/แบบประเมินตนเอง SAR


เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานครบจำนวนที่กำหนดแล้ว
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ยกระดับธรรมาภิบาลด้วยการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมงานได้ที่นี่ (คลิ๊ก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (คลิ๊ก)
ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด "ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช." คลิกที่ปุ่มเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. จำแนกรายจังหวัด สามารถดาวน์โหลดได้ดังรายชื่อด้านล่างนี้


Download

Related