Contrast
Font
main_old_15349_n20170924170627_48883.jpg

ผู้ศึกษาดูงานจากกระทรวงแรงงาน ตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 9พ.ย.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 155

21/09/2560


คณะผู้ศึกษาดูงานจากกระทรวงแรงงาน
ตามโครงการ
\\\"เสริมสร้างจิตสำนึกส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
วินัยและธรรมาภิบาล
สำหรับบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน\\\"
วันที่
9พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.

Related