Contrast
Font
main_old_15338_n20170921142656_48573.jpg

ผู้ศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาที่ดิน 28ต.ค.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 98

21/09/2560


ต้อนรับกลุ่มผู้ศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาที่ดิน
ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมและรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 - 12:00
น.

Related