Contrast
Font
main_old_15335_n20170924185834_48480.jpg

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13ต.ค.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 185

21/09/2560


ต้อนรับกลุ่มผู้ศึกษาดูงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมและรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 11:00 -
12:00 น.

Related