Contrast
Font
main_old_15376_n20170922090050_49255.jpg

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17พ.ย.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 109

22/09/2560


ต้อนรับคณะน้องๆ จากคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนรวม 13 คน
ในโอกาสเข้ารับการบรรยายในหัวข้อ
\\\"บทบาทหน้าที่ และ ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. \\\"
และเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา
13.00-16.30 น.

Related