Contrast
Font
banner_default_1.jpg

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (3) 11ต.ค.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 160

21/09/2560


ต้อนรับคณะน้องๆ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เข้าเยี่ยมชมและรับความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
ภายในพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00-11.30 น.

Related