Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา 14พ.ย.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 175

21/09/2560


ต้อนรับ
คณะผู้ศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาบุคลากรตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
หลักสูตร
\\\"การพัฒนาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและธรรมาภิบาล
สำหรับข้าราชการที่จะครบประเมินเลื่อนระดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -
2563\\\"
โอกาสเข้ารับการบรรยายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น. - 15:00 น.

Related