Contrast
Font
main_old_15366_n20170924170517_48976.jpg

ผู้ศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 10พ.ย.59

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 178

21/09/2560


ต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นำโดยผศ.ดร.ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
พร้อมทั้ง นักศึกษาปริญญาโท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
วันพฤหัสบดีที่ 10
พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

Related