Contrast
Font
bda8780d73fdc65e95f013945d540c2e.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดสุรชายาราม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 109

04/11/2565

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ น้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสุรชายาราม พระอารามหลวง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ พร้อมด้วย นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. นางสาวสุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. นายณัฐจักร​ ปัทมสิงห์​ ณ​ อยุธยา กรรมการ ป.ป.ช. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ตลอดจน ข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยพร้อมเพียงกัน

 

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดปัจจัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๒๔,๘๕๕.๗๕ บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

 

ในโอกาสนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำปัจจัยที่ได้ถวายบำรุง วัดสุรชายาราม พระอารามหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสุรชายาราม เพื่อเป็นการบำรุงการศึกษาต่อไป

Related