Contrast
Font
7b89fbe4499e0c9add5132f9e9e17be8.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด...

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 88

15/11/2565

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2565) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต (สสร.) จัดประชุมชี้แจงต่อฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด... ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ สปท. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 76 จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท. เขต หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด... เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 340 คน

โดยการประชุมฯในครั้งนี้ เป็นการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อเลขานุการร่วมจากทั้ง 3 หน่วยงาน ถึงบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีพลังขับเคลื่อนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ สำหรับการจัดประชุมชี้แจงระดับผู้ว่าราชการจังหวัด มีกำหนดจัดการประชุมอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00 น. ผ่านระบบ Video Conference ของกระทรวงมหาดไทย

Related