Contrast
Font
538a0d5f0f5daeaeac6598a2e2a8b787.jpg

ป.ป.ช. เสริมทักษะ “การดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 195

21/11/2565

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักบริหารทรัพย์สิน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
--
ด้วยอัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอโดยเฉพาะในที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน เป็นต้น เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง ที่เอื้อต่อการเกิดอัคคีภัย
.
สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
--
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการปฏิบัติในการป้องกันระงับอัคคีภัย และนำความรู้ไปใช้ป้องกันระงับอัคคีภัยเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลและอพยพผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
--
โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน จำนวน 36 หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 จำนวน 1 หน่วยงาน และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี จำนวน 150 คน

Related