Contrast
Font
d240f14417b0b821f13e2cdf47db04f8.jpg

การประชุมหารือข้อราชการ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 333

16/01/2566

 วันที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้แทนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกอบด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักคดี ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช.

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแนวทางปฏิบัติต่อไป

 

Related