Contrast
Font
12843cb70e133f03ca2582cac57f0c67.jpg

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ครั้งที่ 1/2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 250

27/01/2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ครั้งที่ 1/2566

 

ในการนี้มี นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมด้วย คณะกรรมการ สปท.ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) และระบบประชุมทางไกล (Web Conference)

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องสำคัญเข้าที่ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาดังนี้

1.เรื่อง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2.เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัด...

3.เรื่อง ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

4.เรื่อง ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

5.เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำภาค 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง

6.เรื่อง แนวทางการบูรณาการการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Related