Contrast
Font
95605ed66861096f5145387d6cd95dae.jpg

ป.ป.ช. ผนึกกำลังหัวหน้าส่วนราชการ ระดมความเห็น ร่วมพัฒนาพร้อมขับเคลื่อนการประเมิน ITA 2566

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 329

03/02/2566

ป.ป.ช. ผนึกกำลังหัวหน้าส่วนราชการ ระดมความเห็น พัฒนาพร้อมขับเคลื่อนการประเมิน ITA 2566

--

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงาน  ป.ป.ช. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล  ประสารราชกิจ  ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายนิวัติไชย  เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานรองประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. และประชุมผ่านระบบทางไกลของสำนักงาน ป.ป.ช.

--

ในการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการ ได้แก่ ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนอธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ ศาสตราจารย์ พลตำรวจหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา รองศาสตราจารย์ ดร.มานี ไชยธีรานุวัฒน์ศิริ รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ นายทวีชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แก่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการประเมิน ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสารสนเทศและประมวลผล และผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ

--

ซึ่งในที่ประชุม มีการรายงานความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากการกำกับและติดตามสถานการณ์เปิดใช้งานระบบ ITAS ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566

- การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการประเมิน ITA 2566 พบว่า สถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานมีหน่วยงานลงทะเบียนแล้วจำนวน 8,323 หน่วยงานคิดเป็น 100% ของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

.

- การนำเข้าข้อมูล IIT และ EIT สำหรับใช้ในการประเมิน ITA พบว่า สถานการณ์นำเข้าข้อมูลของทั้งของ IIT และ EIT แล้วเสร็จตามขั้นตอนที่กำหนดแล้ว (อนุมัติข้อมูลแล้ว) จำนวน 8,323 หน่วยงาน คิดเป็น 100%  

--

  1. สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ และอำเภอ) โดยมีการวางแผนและดำเนินการประเมินตามปฏิทินการประเมิน โดยมีช่วงเวลาที่สำคัญๆ ได้แก่

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566: เป็นการเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

.

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566: เป็นการเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

.

ระหว่างวันที่ 11 – 31 กรกฎาคม 2566: เป็นการสรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน

.

ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2566: ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน

--

โดยผลความคืบหน้าการนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน และความคืบหน้าของการตอบแบบวัด IIT และ EIT ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 66) ทั้งของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ และอำเภอ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น 100%

--

โดยมีการประเมินผ่านระบบสารสนเทศ ดังนี้

สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร (Bangkok-ITA) ประเมินผ่าน http://bangkokita.com

.

สถานีตำรวจ (Police-ITA) ประเมินผ่าน http://policeita.com

.

อำเภอ (Amphoe-ITA) ประเมินผ่าน http://amphoeita.com

--

  1. สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ (ITAGC) ในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่

- ระดับนโยบาย มุ่งเน้นและให้ความสำคัญและประเมินภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในส่วนความรับผิดชอบของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวมจำนวน 115 โครงการ จำนวนคู่ค้าคู่สัญญา 94 ราย 

.

และแผนงานบูรณาการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะในส่วนความรับผิดชอบของกรมชลประทาน รวมจำนวน 80 โครงการ จำนวนคู่ค้าคู่สัญญา 53 ราย

--

- ระดับพื้นที่ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STONG: Together against Corruption-TaC) ด้วยการใช้เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งหมด 32 โครงการ 28 คู่สัญญา

--

และในที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นที่สำคัญๆ ได้แก่ กระบวนการเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในปัจจุบัน และผลการพัฒนาและการทดลอง (Try out) เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Related