Contrast
Font
371868ea12ecd6889678fdfaa13a912c.jpg

ป.ป.ช. เดินหน้าขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 374

18/03/2566

ป.ป.ช. เดินหน้าขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ
เขตพื้นที่ภาค 1 โดยมี นายพายัพ  คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และนายวรพงศ์  แสงกล้าหาญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องโยเดีย ชั้น 2 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ  อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

กิจกรรมภายในงาน เป็นการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

  1. สภาพปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับพื้นที่ และมาตรการ
    ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน โดยนายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  1. แนวทางปฏิบัติในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย นายวิศิษฏ์ วณิชย์สุวรรณ์ นักวิชาการการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  1. การบริหารองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยนายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงานจำนวน ๑๐ ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร

 

Related