Contrast
Font
banner_default_3.jpg

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนบุคลากรหน่วยงานของรัฐและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมิน ผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 295

20/03/2566

เนื่องด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 จึงได้มีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายดังกล่าว โดยเป็นไปเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายบรรลุเป้าหมายในการมีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และมีการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันของกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 สำนักงาน ป.ป.ช. จะต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ตลอดจนต้องกระทำตามแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งจะต้องมีการประกาศการรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. จึงออกประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่จะทำการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่

1) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

                    2) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการ ป.ป.ช.

                    3) กองทุนหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจจัดการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

                    4) หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

                    5) บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. และ

                    6) ประชาชนทั่วไป

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งวิธีการแสดงความคิดเห็น สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม โดยมีวิธีการหลักที่จะนำมาใช้ ดังต่อไปนี้

1) การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

2) การสำรวจความคิดเห็น

                     ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

Related