Contrast
Font
0722a1177cf807100a09513cb5caf849.jpg

ป.ป.ช.เผยผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 11

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 224

22/03/2566

ป.ป.ช.เผยผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 11

 

          สำนักงาน ป.ป.ช. เผย ผลรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 ยกย่องเชิดชูองค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่มุ่งมั่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นแนวร่วมสำคัญในการป้องกันการทุจริต บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

 

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศการรับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) โดยได้เชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบันทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งที่เคยได้รับรางวัลและยังไม่เคยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกตามโครงการ เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทย สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่น ๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่น่ายินดีว่าที่ผ่านมามีหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่มีหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนสถาบัน ฯ ร่วมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่องของความโปร่งใสเป็นสาระสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศ

 

          ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการดำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11
ได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 27/2566 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการประกาศรายชื่อหน่วยงานให้ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสและรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้รับรางวัลดังกล่าวประกอบด้วย

 

 1. รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จำนวน 2 องค์กร คือ
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 1. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จำนวน 18 องค์กร คือ

              2.1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 • บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Related