Contrast
Font
c675d88136c77c10e9db61d91bd95f64.jpg

ป.ป.ช. เดินหน้าขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 353

22/03/2566

ป.ป.ช. เดินหน้าขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ เขตพื้นที่ภาค 7 โดยมี นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายสำนาน มีศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

ภายในงานมีการบรรยายที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

1) สภาพปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในระดับพื้นที่ และมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน โดยนายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7

 

2) การบริหารองค์กรด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยนายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

 

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ
ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

 

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมบรรษัทภิบาลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 มีแผนการดำเนินงานจำนวน ๑๐ ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร

Related