Contrast
Font
6d56322f2267b8fbace433e89cbac119.jpg

ป.ป.ช. ผสานพลัง กทม. 50 เขต เสริมกระบวนการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 566

24/03/2566

ป.ป.ช. ผสานพลัง กทม. 50 เขต เสริมกระบวนการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักต้านทุจริตศึกษา จัดการสัมมนาพัฒนาแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ กรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันกำหนดแนวทางต้าน/ลด/แก้ไขปัญหาการทุจริต ได้มาซึ่งแนวทาง องค์ความรู้ หรือชุดข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการป้องกันการทุจริต โดยมีความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำแนวทางฯ ที่จะได้จากกิจกรรมฯ รวมทั้งองค์ความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปฏิบัติในหน่วยงานของตน เพื่อลดปัญหาความเสี่ยงการทุจริตที่จะเกิดขึ้น โดยมี นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ

 

ภายในงาน มีการสัมมนาฯ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

เสวนาในหัวข้อ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อการเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต” โดย รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ ดร.อัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ดำเนินการเสวนาโดย นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ

 

เสวนาในหัวข้อ “หมุดความเสี่ยงต่อการทุจริตในกรุงเทพมหานคร กับการต่อต้านการทุจริต”

ช่วงที่ 1 เรื่อง “การรุกล้ำทรัพยากรสาธารณะ” โดย นายธันยพัฒน์ ประมวลวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มไต่สวน 1 สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสนธยา วีระไทย หัวหน้ากลุ่มไต่สวน 3 สำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนารินทร์ ทองดี เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม และ น.สพ.วันชัย เมืองสมบูรณ์กุล โค้ช ชมรม STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสวนา โดย นายพีรพัฒน์ อนันตสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

 

ช่วงที่ 2 เรื่อง “การเรียกเก็บผลประโยชน์จากการใช้พื้นที่สาธารณะ” โดย นายยุทธภูมิ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และ น.สพ.วันชัย เมืองสมบูรณ์กุล โค้ช ชมรม STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการเสวนา โดย นายพีรพัฒน์ อนันตสมบูรณ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

 

จากนนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การเป็นเครือข่ายผสานพลัง เพื่อ Watch & Voice และ Tac Team ต้านและลดการทุจริต” และนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น

 

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะสรุปผลจากการระดมความคิดเห็น เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะมีการติดตามประเมินผลการนำแนวทางฯ ที่ได้จากการสัมมนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สังกัดสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมทั้งประธานกรรมการชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 319 คน

 

ซึ่งการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว สืบเนื่องจากการมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสของภาคประชาชน ได้นำมาสู่การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต เป็นหมุดความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อกำหนดลงในแผนที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมุดความเสี่ยงต่อการทุจริตที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ “การรุกล้ำทรัพยากรสาธารณะ” และ “การเรียกเก็บผลประโยชน์จากการใช้พื้นที่สาธารณะ” ประกอบกับ สำนักต้านทุจริตศึกษา มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และพฤติกรรมที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต จึงเป็นที่มาของการจัดสัมมนาฯ ดังกล่าว

Related