Contrast
Font
0011c633292880d3815054b33e756a51.jpg

ป.ป.ช. ขับเคลื่อน Clinic Amphoe ITA 2023 ให้คำปรึกษา  อำเภอ  ในพื้นที่ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 507

24/03/2566

ป.ป.ช. ขับเคลื่อน Clinic Amphoe ITA 2023 ให้คำปรึกษา  อำเภอ  ในพื้นที่ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรม Clinic Amphoe ITA (ในอำเภอพื้นที่ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7) ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ โดยมี นายทวิชาติ  นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม พร้อมมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่ และนางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และนายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดด้วย

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพี่อให้คำปรึกษากรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม (อำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการฝึกปฏิบัติในประเด็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) ให้กับผู้แทนในพื้นที่ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7 ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด 25 จังหวัด ผู้แทนอำเภอทั้ง 209 อำเภอ ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 ภาค 2 และภาค 7ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในสังกัดภาค 1 ภาค 2 และภาค 7 ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

 

ภายในงานการฝึกปฏิบัติ โดย นางสาวชนิดา  อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นวิทยากรกระบวนการ การดำเนินกิจกรรมครอบคลุมประเด็นการฝึกปฏิบัติ ดังนี้

  1. ทบทวนและให้คำปรึกษาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

 

  1. การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

 

  1. ขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) พร้อมแจ้งปฏิทินการกำกับติดตาม รวมถึงติดตามความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลทั้ง 3 เครื่องมือการประเมิน

 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ Amphoe ITA ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำหรับการประเมิน ITA ของอำเภอ และเว็บไชต์ อำเภอดอทคอม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญที่จะสามารถยกระดับคะแนน ITA ของอำเภอ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้มีการพัฒนาประเด็นข้อคำถามที่สอดคล้องกับ บทบาท ภารกิจของอำเภอมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ อาทิ สถานประกอบการ งานทะเบียน รวมไปถึงการพัฒนารายการตรวจ (Checklist) และ E–Service ในการพิจารณาการออกใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.3) และใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) การขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการ การขอแปลงสัญชาติและถือสัญชาติไทย ข้อมูลการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของอำเภอ ข้อมูลกองทุนระดับอำเภอ การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค แนวทางการปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งล้วนเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกทั้งสิ้น

Related