Contrast
Font
519d9c9f2af7702560826594660a9e6f.jpg

ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด จับมือเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัด จัดตั้งชมรม STRONG-พิทักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 171

24/03/2566

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งชมรม STRONG-พิทักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแห่งที่ 2 มุ่งสร้างพลังความร่วมมือ เฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในพื้นที่ป่าชุมชน

นายอนุชา พึ่งบุญศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า  จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในหลายพื้นที่ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์ ทั้งสัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไม่ให้ถูกทำลาย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดตั้งโครงการขยายเครือข่ายชมรม STRONG-พิทักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างพลังเครือข่ายที่เป็นคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่ โดยได้มีการสานความร่วมมือกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพูดคุยกับประธานป่าชุมชนบ้านน้ำคำ อำเภอปทุมรัตต์และสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ที่มีพื้นที่กว่า 1,014 ไร่ มีไม้พะยูงในพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 1,000 ต้น เป็นพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลายหมื่นตันต่อปี ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความรู้แก่เครือข่ายในด้านกฎหมายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตและการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชน

            ทั้งนี้ จากความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กับชุมชนในพื้นที่ จึงมีความร่วมมือในการจัดตั้งชมรม STRONG-พิทักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ แห่งที่ 2 ขึ้น ที่ป่าชุมชนบ้านน้ำคำ (แห่งที่ 1 จัดตั้งขึ้นที่ป่าชุมชนดงทำเลดอนใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1200 ไร่) เพื่อเป็นต้นแบบการดำเนินการด้วยความสามัคคี มีจิตอาสา รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ป่า อาทิ การจัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟ เพื่อลดโอกาสในการเกิดไฟป่า และปลูกฝังให้เยาวชนหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตนเองกิจกรรมเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติภายในป่า เพื่อให้รู้จักใช้ประโยชน์ร่วมกันกับป่า ตัวอย่างเช่น สมุนไพร ผลไม้ป่า ต้นไม้ป่ากิจกรรมสร้างความตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกตัดไม้ในปัจจุบัน โดยให้เยาวชนเรียนรู้การตรวจสอบร่องรอยการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความหวงแหน และเป็น STRONG-พิทักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติที่เข้มแข็งในอนาคต

           ในอนาคตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะเตรียมขยายเครือข่ายป่าชุมชนที่มีมากกว่า 177 แห่งทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย STRONG-พิทักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

 

Related