Contrast
Font
86887dca137679eeba7315078906cd10.jpg

ป.ป.ช. เชิงรุก ขับเคลื่อน Clinic Police ITA 2023 (ตำรวจภูธรภาค 8 และ 9)

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 821

21/04/2566

ป.ป.ช. เชิงรุก ขับเคลื่อน Clinic Police ITA 2023 (ตำรวจภูธรภาค 8 และ 9)

 

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจัดกิจกรรม Clinic Police ITA 2023 (ตำรวจภูธรภาค 8 และ 9) โดยมี พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และนางวาทินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายนายธนบูลย์ พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อทบทวนและให้คำปรึกษาการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ POLICEITA ให้กับผู้แทนสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และ 9

 

สำหรับการดำเนินกิจกรรมฯ ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.  บรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ใน 4 เรื่อง ได้แก่

 

  1. ทบทวนและให้คำปรึกษา แนวทางการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ซึ่งเป็นแบบวัดที่เก็บจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
    มีประเด็นการวัดการรับรู้ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น ด้านการอำนวยความสะดวก
    การให้บริการประชาชน การอำนวยความยุติธรรม การรับคำร้องทุกข์จากประชาชน การปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้กล่าวหาหรือผู้ต้องหา หรือพฤติกรรมในเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนก่อให้เกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการยุติธรรม หรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายเสียเอง นอกจากนี้ยังมีการวัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในด้านอื่น ๆ เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการสืบสวนฯ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ความโปร่งใสในระบบการบริหารกำลังพล การใช้ทรัพย์สินของราชการ ระบบการจัดเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของกลางในคดี หรือทรัพย์สินสิ่งของจากการรับบริจาค และการป้องกันการทุจริต

 

  1. ทบทวนและให้คำปรึกษา แนวทางการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ซึ่งเป็นแบบวัดที่เก็บจากผู้มารับบริการและประชาชน มีประเด็นการวัดการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพการให้บริการ การอำนวยความสะดวก การปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้เสียหายและผู้ต้องหา พฤติกรรมการรับสินบน รวมไปจนถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ อาทิ การปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่ลดอุปสรรค ลดความยุ่งยาก การให้บริการ online การจัดสายตรวจ/ตั้งจุดสกัด การใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV เป็นต้น

.

  1. ขั้นตอนการจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่สอดรับกับการบริหารงานตำรวจ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน อาทิ คู่มือการให้บริการประชาชน E–Service แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น แนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม และสิทธิผู้ต้องหา ฯลฯ เป็นต้น

 

  1. การให้คำปรึกษาและฝึกปฏิบัติ “การใช้งานระบบ POLICEITA” ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับรองรับการประเมิน online ในทุกเครื่องมืออย่างเต็มรูปแบบ

Related