Contrast
Font
09eb3cac388cdaea735a616949bb2ea9.jpg

ป.ป.ช. สมุทรสงคราม ลงตรวจสอบ 10 โครงการของหน่วยงานภาครัฐ เฝ้าระวังการทุจริต

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 118

24/04/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี และราชบุรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์ 5 พื้นที่ 10 โครงการจัดจ้างของหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคราม มุ่งตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตการจ้าง ลดความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า โปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน 

นางวริดา ตันบุญเอก ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การลงพื้นที่สังเกตุการณ์โครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี ถือเป็นการรวมพลังสามประสานเพื่อลงพื้นที่เฝ้าระวัง สังเกตการณ์โครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาการทุจริต พร้อมยกระดับค่าคะแนน ITA ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยการลงพื้นที่สังเกตการณ์ครั้งนี้มีเป้าหมายใน 5 พื้นที่ รวม 10 โครงการ ดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที อำเภอบางคนที โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.ยายแพง และโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สส.ถ 20-002 สายวัดบางคนทีใน - วัดบางน้อย หมู่ที่ 3 ต. บางคนที เชื่อมหมู่ที่ 4 และ 2 ต.ยายแพงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บางแคซอย 7 บ้านนางสาวดาวเรือง ระย้าย้อย ต.บางแค และโครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บางแคซอย 9/1 บ้านนายนิด น้อยประสพ ต.บางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฯ โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโครงการยกระดับถนนภายในหมู่บ้านและถนนพระราม 2-บางบ่อล่าง จากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงสะพานข้ามคลองบางบ่อ หมู่ที่ 20 ต.บางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองกระแช่ หมู่ที่ 8 ต.ลาดใหญ่ และโครงการลาดยางถนนเส้นหลังโรงเรียนบ้านเขตเมือง หมู่ที่ 10 ต.ลาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองฯ โครงการเสริมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองสองร่อง-บ้านคลองน้อย หมู่ที่ 7 ต.แหลมใหญ่ และโครงการก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุก (บริเวณกุฏิหลวงตา) หมู่ที่ 4 ต. แหลมใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้มีข้อสังเกตในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ และได้มีข้อแนะนำในการดำเนินโครงการต่าง ๆ โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดระเบียบ กฎหมาย เป็นหลักสำคัญ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบวิธีของทางราชการ ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต ตลอดจนบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

Related