Contrast
Font
970361ab8a13fd5bff63beee557d409a.jpg

ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ไม่นิ่งเฉย ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้งบฯ 3 โครงการหลังรับเรื่องร้องเรียน

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 52

21/04/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบ 3 โครงการซ่อมสร้างในพื้นที่ เผย ไม่นิ่งเฉยหลังได้รับแจ้งผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ว่าพบเบาะแสความน่าสงสัยในการดำเนินโครงการอาจไม่เป็นไปตามรูปแบบ พร้อมย้ำ ไม่ว่างบประมาณจะมากหรือน้อย โครงการจะเล็กใหญ่อย่างไร ต้องติดตามตรวจสอบเพื่อให้ทุกเม็ดเงินสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

นายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ภายหลังได้รับแจ้งผ่านทางระบบออนไลน์จากเครือข่ายชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าพบเบาะแสที่น่าสงสัยในการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อาจไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและผู้ช่วยนักวิจัย ITA ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้ง ทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้

โครงการที่ 1 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 16 (จำนวน 2 จุด) จุดที่ 1 จากหลังวัดสว่างอารมณ์ ไปสถานีสูบน้ำ (ดอนสวน) ปริมาณงาน กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร จุดที่ 2 จากสามแยกที่นาของนายหมุน ขันโมลี ไปวัดป่าพุทธอาณา ปริมาณงาน กว้าง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร งบประมาณ 278,000 บาท

โครงการที่ 2 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 11 จากหนองดูไปบ่อน้ำดน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 357 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 347,000 บาท

โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงหมากไฟ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จากบ้านของนางยุภาพร ทองบุญมาก ไปที่นางสุภา ลำเภา กว้าง 2.80 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 249.2 ตารางเมตร ลงหินลูกรังไหล่ทางหนา 0.20 เมตร งบประมาณ 148,000 บาท

เบื้องต้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่พบว่ามีโครงการก่อสร้างจริง จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง เข้าตรวจสอบพื้นที่ เพื่อวัด ความกว้าง ความยาว และผิวถนน หลังจากนี้จะขอรายละเอียดโครงการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับประมูลงานทั้ง 3 ราย ดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอ และขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของ อบต.ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบงานอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ของการทุจริตและให้งบประมาณที่จัดจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

Related