Contrast
Font
48c66f3be85d5a5f4474475c4fbbb3b5.jpg

ป.ป.ช. สระแก้ว ประกวดหนังสั้นรณรงค์ป้องกันการทุจริต กระตุ้นเด็กไทยโตไปไม่โกง

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 55

11/05/2566

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เปิดเวทีประชันไอเดียผ่านการประกวดหนังสั้นรณรงค์ป้องกันการทุจริตในหัวข้อ "เด็กสระแก้วรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง" มุ่งปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยในจังหวัดสระแก้วมีทัศนคติและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่ชนะการประกวด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกระตุ้นให้เป็นแนวร่วมต้านทุจริตในระดับเยาวชน เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพไม่คอร์รัปชัน

นายหิรัญ ไชยกันยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า  การจัดการประกวดหนังสั้นรณรงค์ป้องกันการทุจริต หัวข้อ “เด็กสระแก้วรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง” เป็นการทำงานร่วมกับชมรม STRONG ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันการทุจริตในรูปแบบหนังสั้น ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในจังหวัดสระแก้วมีทัศนคติและค่านิยมในความชื่อสัตย์สุจริต มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนในระดับปวช. ที่มีความคิดสร้างสรรค์ผลิตหนังสั้นส่งเข้าประกวด ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ แสดงให้เห็นว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากมีความเห็นพ้องต้องกันในการไม่ยอมรับการทุจริตในสังคมไทย

 ทั้งนี้ จากการผลงานหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว ได้พิจารณามอบรางวัลชนะเลิศพร้อมโล่รางวัล และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนวัฒนานคร ในผลงาน "ของมันต้องมี"  ซึ่งสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอเนื้อหาสาระได้อย่างน่าสนใจ และเข้าใจง่าย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานของเยาวชนหัวใจไม่โกงได้ที่:  https://www.youtube.com/watch?v=MoOxsn0Yfmc

          นอกจากกิจกรรมดี ๆ ที่กระตุ้นให้เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตของ ป.ป.ช. สระแก้ว แล้ว สำนักงาน ป.ป.ช. ยังมีการปลูกฝังความคิด ค่านิยมของคน ผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาซึ่งทำหน้าที่เสมือนวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชน เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เรียนด้วยการยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตพอเพียงต้านทุจริต เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้คือส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยปลูกฝังจิตสำนักในการไม่ทนต่อทุจริตของเด็กไทย เครื่องมือที่ ป.ป.ช.เข้ามาใช้ในการเปลี่ยน “ความคิดของคน” ให้เติบโตเป็นคนคุณภาพ และมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

         

Related