Contrast
Font
439e4076a827a9c7923bb918e07687f4.jpeg

ป.ป.ช. ลงพื้นที่สิงห์บุรี ถอดบทเรียนความสำเร็จการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 657

25/05/2566

... ลงพื้นที่สิงห์บุรี ถอดบทเรียนความสำเร็จการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ... โดย นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ... และ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ... พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงาน ... ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ... ภาค 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ... ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ประชุมติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ

--

สืบเนื่องจากปีงบประมาณ .. 2565 สำนักงาน ... ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำการประเมินผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 21 ตามตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต จากผลสำรวจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ พบว่า จังหวัดสิงห์บุรีและลำพูน เป็นจังหวัดที่ได้ค่าคะแนนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตสูงที่สุดของประเทศ (คะแนนเฉลี่ย 4.56 จากเต็ม 5 คะแนน)

--

ซึ่งสอดคล้องกับการติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 89 แห่ง มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ป้องกันการทุจริตจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

--

โดยผู้เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการผลักดันขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ และร่วมลงพื้นที่ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดพรหมสาคร และโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส เพื่อนำมาถอดบทเรียนความสำเร็จในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับสถานศึกษาอื่น ต่อไป

Related